طایفه بورکزایی

طایفه بورکزایی یک از طوایف اصیل ایرانی وبلوچ است که سلحشوری ها وشجاعت های زیادی داشته اند وبیشتر انها در مناطق سیستان وبلوچستان ومشهد وسرخس وهمچنین استان گلستان نیز هستند وبرخی نیز در کشور ترکمنستان سکونت دارند که دلیل اینکه ان ها در ان کشورند بر میگردد به دوره قاجار که مناطقی از این کشور تحت اداره این طایفه از طرف حکومت قاجار بوده است  وبرخی نیز این طایفه را با طایفه بارکزایی  اشتباه می گیرند در حالی که این گونه نیست واین طایفه یکی از طوایف اصیل ایرانی وبلوچ است ودلیل نام گذاری ان این است که از نسل فردی به نام بورک بوده اند که در ظاهر ان فرد موهایی طلایی وبور داشته وبه او به بلوچی بورک می گفته اند ونسل او را نیز بورکزایی خطاب کرده ونیز این طایفه به صورت بورکزایی ـ بورکزهی ـ بورکزیی ـ بورک زی  نیز نوشته شده است
+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 فروردين 1398ساعت 16:38  توسط بوکزایی 

طایفه بورکزایی یک از طوایف اصیل ایرانی وبلوچ است که سلحشوری ها وشجاعت های زیادی داشته اند وبیشتر انها در مناطق سیستان وبلوچستان ومشهد وسرخس وهمچنین استان گلستان نیز هستند وبرخی نیز در کشور ترکمنستان سکونت دارند که دلیل اینکه ان ها در ان کشورند بر میگردد به دوره قاجار که مناطقی از این کشور تحت اداره این طایفه از طرف حکومت قاجار بوده است  وبرخی نیز این طایفه را با طایفه بارکزایی  اشتباه می گیرند در حالی که این گونه نیست واین طایفه یکی از طوایف اصیل ایرانی وبلوچ است ودلیل نام گذاری ان این است که از نسل فردی به نام بورک بوده اند که در ظاهر ان فرد موهایی طلایی وبور داشته وبه او به بلوچی بورک می گفته اند ونسل او را نیز بورکزایی خطاب کرده ونیز این طایفه به صورت بورکزایی ـ بورکزهی ـ بورکزیی ـ بورک زی  نیز نوشته شده است
+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 فروردين 1398ساعت 16:38  توسط بوکزایی 

صفحه قبل 1 صفحه بعد